Добре дошли в igrimomicheta.net
       Тук ще ви запознаем с условията за ползване на нашия уебсайт (наричани "Условията за ползване") които разглеждата използването на уебсайта, съдържанието, софтуера и услугите, предлагани на него.

       Фактът, че използвате интерфейса означава, че сте съгласни с Условията за ползване, че сте съгласни с конфиденциалната ни политика. Ако не сте съгласни с Условията за ползване и Поверителната политика, тогава не използвайте сайта.

   ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

       Ние може да променим Условията за ползване по всяко време. Можете да преглеждате най-актуалната версия на тези условия, като кликнете върху хиперлинка "Условия за ползване", разположени в долната част на сайта. Вие сте отговорни да проверявате тези условия периодично за промени. Ако продължите да използвате сайта, след като условията за ползването му са промени се подразбира, че вие приемате новите условия.
   
   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

       Някои зони на уебсайта или препратки, като например към сайтове, където можете да изтеглите файловете, може да включва използването на правила, които ще допълнят тези Условия за ползване. Чрез използване на тези услуги на сайта, вие се съгласявате да се съобразят с тези принципи и правила.
   
   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

       Igrimomicheta.net се ангажира да защитава личната Ви информация в интернет. Ние не събираме никаква лична информация   

   ПРОМЕНИ В САЙТА

       Ние може да прекратим или да променим всяка услуга или функция на уебсайта по всяко време и без предупреждение.
   
   РАЗХОДИ ЗА ДОСТЪП

       Вие трябва да си осигурите за ваша сметка оборудване и интернет връзки, които ще са ви необходими за да имате достъп до използването на уебсайта. Вашият интернет оператор, може да налагат такси за сигнали, уеб браузъра, съобщения и други услуги за предаване на данни. Вие носите цялата отговорност за всички разходи осигуряващи ви достъп до Интернет чрез безжични или други комуникационни услуги.
   
   ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

       Можете да използвате Интернет само за законни цели. Вие не можете да подавате чрез сайта ни в интернет материали, които:
          1. накърняват или нарушава правата на другите, включително на патенти, търговски марки, търговски тайни, авторски права, реклама или други права върху собственост;
          2. са с незаконно, заплашително, оскърбително, клеветническо или подвеждащо съдържание с цел измами, както и  съдържание или графични материали подканящи към сексуални или порнографски действия;
          3. са със съдържание което обижда дадено лице или група от лица, въз основа на  тяхната религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст, физическо или ментално увреждане;
          4. злепоставят конкретно лице, фирма или организация, включително igrimomicheta.net и неговите служители и сътрудници;
          5. съдържат вируси или друг компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожат или ограничат функционирането на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, или друго непозволено използване на компютър или компютърна мрежа;
          6. насърчава поведение, което би представлявало престъпление, или което дава основание за нарушаване на законите на Република България  или други страни;
7. са в нарушение на тези Условия за ползване, и  политиката на igrimomicheta.net       
8. пречат на използването на сайта от други лица.

       Вие не можете да използвате интерфейса на по никакъв начин, който би могъл да навреди, прекрати, претовари или накърни нашите сървъри или мрежи, или попречи на някой да ползванa уебсайта. Вие не може да опитвате да получите неоторизиран достъп до услугите,  компютърните системи или мрежи, чрез хакерство, добиване на пароли или някакъв друг начин. Ние може да предприеме всички правни и технически средства за предотвратяване на нарушаването на тази разпоредба и за спазване на тези условия за ползване.
  
   БЕЗ SPAM

       Вие не може да ползвате Интернет или някоя от нашите комуникационни инструменти, за да предавате пряко или косвено, неразрешени комуникации (включително по електронна поща и незабавни съобщения). Вие не можете да ползвте информация за нашите потребители, за целите на изпращане, или за улесняване на изпращането на нежелани комуникации. Вие не може да предизвиквате други да използват този уебсайт, за да нарушават условията на този раздел. Ние можем да прекратим достъпа Ви или използването на уебсайта и веднага да предприемам всякакви други правни действия, ако вие, или ако някой използва Вашия достъп до Интернет, в нарушение на тези разпоредби. Ние може да предприеме всички технически средства за предотвратяването на нежелани съобщения.
   
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

       При спазване на тези условия за ползване, може да използвате интерфейса и съдържанието, предлагани на уебсайта ни само за лични, некомерсиални цели. Можете да използвате съдържанието, предлаганите за изтегляне данни, за лична употреба и при спазване на правилата, посочени тук. Вие не можете да използвате съдържанието по начин, който да надвишава правата, за ползване на съдържанието.
  
  ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ

       Igrimomicheta.net изисква потребителите към уебсайт, да не бъдат под 14 години, освен ако те не са придружени от родител или настойник, който пряко да ги контролира.С използването на уебсайта, Вие потвърждавате, че сте на възраст 14 години или повече, или че, ако сте под 14 години, потвърждавате, че сте се под пряк контрол от родител или настойник. Ако сте на възраст под 14 години, моля да не опитвате да получите достъп до Интернет без знанието на  родител или настойник, който да ви контролира. Вие се съгласявате, че ако позволите или помагате на деца под 14 години, да получат достъп до Интернет без родител или настойник от вашия компютър и интернет връзка (независимо дали са притежавани, наети или заети), Вие ще поемете пълна отговорност за каквито и да било последици, и при вскакви обстоятелства, включително небрежност и нито igrimomicheta.net, нито неговите служители и сътрудници не носи отговорност за преки, непреки, случайни, специални или последващи вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на сайта от потребители под 14 годинишна възраст, дори ако не сте били уведомени за възможността от такива щети.
 
  ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТ

       Ние притежаваме правата върху интелектуалната собственост на проектирането и на информацията на сайта, включително и на външния вид и оформлението на нашия сайт, цветови комбинации, бутони, и други графични елементи на интерфейса. Подобно на интелектуална собственост са защитени от международни договори, както и за авторски права, търговски марки, патенти и търговски тайни закони и други права на собственост. Например, ние притежаваме авторското право за селекцията, организацията, подредба, както и подобряването на сайта, както и за нашето оригиналното съдържание на уебсайта.

   ПРАВА ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИГРИТЕ

       Ние притежаваме правата върху собствеността на част от игрите на сайта, а за някои игри сме поискали и получили разрешение от носителите на авторски права за ползване на техните продукти. Някои игри могат да бъдат използвани при специални условия, като определен брой показвания или някои ограничения. Ние не променяме нищо в изходния код на игрите. Така например, притежателите на търговските марки, или препратка към уебсайтове остават непроменени. За някои игри не можахме да намерим никаква информация за авторски права или поради липса на такава в интернет, тази информация вече не може да бъде получена.
  
Исковете за нарушаване на права на интелектуална собственост

       При констатиране на нарушаване на интелектуалната собственост, igrimomicheta.net веднага ще прекрати публикуването на съответната игра.

Трети лица и Рекламодатели

       Igrimomicheta.net може да включва връзки към уебсайтовете на трети страни, включително и връзките, предоставени като автоматизирано търсене на резултати. Някои от тези сайтове може да съдържа материали, които са нежелани, незаконни, или неточни. Тези връзки в нашия сайт не означават, че ние подкрепяме тези трети страни или услуги. Igrimomicheta.net не носи отговорност за съдържанието или материалите по сайтовете на трети лица. Ние не носим отговорност за сайтовете, които имат линкове към Igrimomicheta.net, както и не носим отговорност за тяхното съдържание. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламите публикувани на сайта, както и за сделки, които сте извършили с рекламодатели посредством нашия сайт, както и не отговаряме за загуби или искове които може да имате срещу рекламодателя.
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА

       Ние можем да предоставим софтуер на ваше разположение, за да го изтеглите или използвате. Такъв софтуер е предмет на условията на лицензионното споразумение, което го придружава. Нямате право да продавате или разпространявате софтуера без нашето изрично съгласие. Вие не можете да включите софтуера или някаква част от него в друг продукт. Вие не можете да обработвате, декомпилирате или разглобявате софтуера или по друг начин да се опитвате да получите изходния код (освен в случаите, когато е изрично разрешено от закона). Вие не можете да модифицирате, адаптирате, или създавате производни творби от софтуера по какъвто и да е начин или премахвате бележки за собственост в софтуера. Вие се съгласявате да спазвате всички закони и разпоредби в сила по отношение на използването на софтуера. Нямате право да разрешавате или да помагате на трета страна да направи някое от нещата, забранени в този параграф.
      
ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

       Ние Ви предоставяме нашия уебсайт, в този вид, разположение и евентуални грешки. Ние и нашите сътрудници не даваме гаранции за софтуера, съдържанието и услугите, разпространявани чрез уебсайта ни, ние не гарантираме задоволително качество, точнност и навременност на информацията на сайта, както и нейната пригодност за конкретна цел или нужда. Ние не гарантираме, че интернет страницата ще отговаря на Вашите изисквания, че е без грешки, че ще е без прекъсвания или на разположение по всяко време. Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на сайта, включително всички услуги, ще бъдат ефективни, надеждни, точни и ще отговарят на вашите изисквания. Ние не гарантираме, че вие ще имате възможност за достъп и използване на  интерфейса (пряко или чрез трета страна) на моменти или на места по Ваш избор.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

       Вашата единствена и изключителна защита при всеки спор с нас е да преустановите използването на уебсайта.
       Ние не носим отговорност за всякакви косвени, специални, случайни, последващи или примерни вреди, произтичащи от използването на или невъзможността да се използва нашия уебсайт.
       Ние не гарантираме че съдържанието в igrimomiceta.net е подходящо или на разположение за ползване в места извън България. Ако вие решите да осъществите достъп до нашия сайт от място извън България, то го правите по своя собствена инициатива и сте отговорни за спазването на местните закони.
  
  СПОРАЗУМЕНИЕТО

       Настоящият договор, и всички допълнителни условия, политиката, правилата и насоките, публикувани в "Условия за плзване"съставляват цялостното споразумение между Вас и Нас. Ако някоя част от тези Условия за ползване е неактуална или неприложима, тази част трябва да се тълкуват по начин, в съответствие с приложимото законодателство.
  
  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕ

       Вашето право да използвате интерфейса на igrimomicheta.net автоматично се прекратява, ако сте в нарушение на Условията за ползване. Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да прекрати достъпа до целия сайт или част от сайта, по някаква причина и без предизвестие.

Условия за Ползване
ИГРИ ЗА МОМИЧЕТА / IGRI ZA MOMICHETA
Всички онлайн игри за момичета на сайта igrimomicheta.net са собственост на техните създатели и са предоставени от тях за разпространение и популяризация
eXTReMe Tracker
Spelletjes
Games for Girls
Игри за Момичета | Игри за Обличане | Барби игри | Игри за Готвене | Игри | Детски Игри | Igri za Gotvene | Igri | Coloring Games | Games for Girls